Thông báo tuyến sinh Cao học đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2018.

Các ngành tuyển sinh:

Ngành Kỹ thuật điện                                             Mã số: 8520201

2.Ngành Quản lý năng lượng                                 Mã số: 8510602

3.Ngành Quản trị kinh doanh                                Mã số: 8340101

4.Ngành Công nghệ thông tin                                Mã số: 8480201

5.Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoán       Mã số: 8520216

6.Ngành Kỹ thuật điện tử                                       Mã số: 8520203

7.Ngành Kỹ thuật năng lượng                               Mã số: 8520135

Bạn cần hỗ trợ?