Luận văn Thạc sĩ

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG VÀ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

1. Năm 2018

1.1. Đợt 1 năm 2018

1.2. Đợt 2 năm 2018

2. Năm 2019

3. Năm 2020

3.1. Đợt 1 năm 2020

3.2. Đợt 2 năm 2020

4. Năm 2021

4.1. Đợt 1 năm 2021

4.2. Đợt 2 năm 2021

4.3. Đợt 3 năm 2021

4. Năm 2022

4.1. Đợt 1 năm 2022

4.2. Đợt 2 năm 2022

4.3. Đợt 3 năm 2022

4.4. Đợt 4 năm 2022

5. Năm 2023

5.1. Đợt 1 năm 2023

- Danh sách học viên tốt nghiệp: TẠI ĐÂY

- Toàn văn LVThS: CH7 - CH8 - CH9 Đợt 1 - CH9 Đợt 2

5.2. Đợt 2 năm 2023

- Danh sách học viên xét tốt nghiệp: TẠI ĐÂY

- Toàn văn LVThS: Khoá CH4&CH5 - Khoá CH6

5.3. Đợt 3 năm 2023

- Danh sách học viên xét tốt nghiệp: TẠI ĐÂY

- Toàn văn LVThS: CH89QLNL1-CH89QLNL2-CH9KTĐ-CH89QTKD-CH89QTKDTCNH 

Phòng ĐTSĐH

Trường ĐHĐL

 

Bạn cần hỗ trợ?