Chức năng nhiệm vụ

1. CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo Sau đại học có các chức năng sau:

-    Tham mưu cho Ban giám hiệu về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học (SĐH) của Trường.

-    Tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển nhanh chóng và bền vững các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường.

-    Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và các Quy định của Trường về lĩnh vực này đảm bảo chất lượng đào tạo, nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới.

2. NHIỆM VỤ

2.1. Tham mưu về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học của Trường

Nghiên cứu nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ) của Việt Nam; Nghiên cứu tìm hiểu các mô hình đào tạo sau đại học trên thế giới, lựa chọn các mô hình tiên tiến và phù hợp để có thể áp dụng ở Việt Nam cũng như phát triển hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học ở trình độ cao; Đổi mới mô hình và chương trình đào tạo sau đại học đồng bộ với các chương trình đào tạo khác của Trường để nhanh chóng hội nhập trình độ khu vực và thế giới.

2.2. Tổ chức triển khai

Phòng ĐTSĐH tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển nhanh chóng và bền vững các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường, cụ thể là:

-    Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt phương án, kế hoạch phát triển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng SĐH cho các chuyên ngành.

-    Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành các Quy định về đào tạo SĐH của Trường ĐH Điện lực; Xây dựng các quy trình, quy phạm và hướng dẫn thực hiện Quy chế, Quy định về đào tạo SĐH.

-    Phối hợp với các Khoa/Khoa xác định chuyên ngành, quy mô đào tạo, đối tượng tuyển sinh, các môn học chuyển đổi, bổ sung kiến thức, môn thi tuyển và xây dựng các chương trình đào tạo (CTĐT) trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt.

-    Đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của học viên (HV) cao học để trình Ban Giám Hiệu phê duyệt.

-    Đề xuất với Ban Giám Hiệu về phương án và kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo SĐH.

-    Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng SĐH của Trường.

-    Kết hợp với các Khoa/Khoa quản ngành, tổ chức các buổi giới thiệu về khả năng đào tạo SĐH và hướng dẫn nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ của Trường kết hợp với khảo sát nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ SĐH tại các địa phương, ban ngành, các khu công nghiệp…

-    Kết hợp với các Khoa/Khoa quản ngành, và các đơn vị liên quan duy trì các liên hệ, liên kết với các cựu học viên của ĐHĐL, để có được các phản hồi, nguyện vọng, đóng góp ý kiến về đào tạo sau đại học của Trường: mô hình, chương trình, giảng viên, điều kiện học tập, các đáp ứng đối với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội…

2.3. Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường

Phòng ĐTSĐH thực hiện việc quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy định của Trường về lĩnh vực này đảm bảo chất lượng đào tạo, cụ thể là:

-    Phối hợp với các bộ phận chức năng của Trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Quy định của Trường ĐH Điện lực về đào tạo SĐH.

-    Tổ chức và quản lý công tác tuyển sinh: HV cao học, học viên bồi dưỡng SĐH; Trình Hiệu trưởng ký duyệt danh sách trúng tuyển cao họ; Làm thủ tục để Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tập thể Cán bộ hướng dẫn (CBHD) và đề tài luận văn cao học; Làm các thủ tục báo cáo tình hình tuyển sinh và kết quả thi tuyển, xét tuyển với Bộ GD&ĐT.

-    Phối hợp với Khoa/Khoa lập kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu (TKB); Tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp SĐH của Trường.

-    Thực hiện các công việc quản lý học tập các lớp cao học và bồi dưỡng SĐH: Tổ chức đăng ký nhập học, lập danh sách lớp, lập lịch thi học kỳ; Quản lý điểm thi; Quản lý hồ sơ học tập của HV; Kết hợp với Khoa/Khoa quản lý chuyên ngành xét tư cách HV được nhận đề tài, được bảo vệ Luận văn thạc sĩ (LVThS); Trình Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài, mời phản biện, thành lập Hội đồng bảo vệ LVThS; Lập hồ sơ Hội đồng bảo vệ LVThS; Cấp bảng điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành khóa học; Trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp cao học; Lập hồ sơ cấp bằng Thạc sĩ; Tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng Thạc sĩ; Trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định các trường hợp bảo lưu kết quả học tập, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa học đào tạo, ngừng học, cho thôi học, gia hạn thời gian học tập, tiếp tục học.

Bạn cần hỗ trợ?