Biểu mẫu ĐTSĐH

CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

2. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ (Sổ tay NCS TẠI ĐÂY)

2.1. Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ

2.1.1. Hồ sơ dự tuyển trình độ Tiến sĩ (Mẫu 1.1 đến Mẫu 1.8) 

2.1.2. Hồ sơ xét duyệt ứng viên NCS (Mẫu 2.1 đến Mẫu 2.6)

2.2. Quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ

2.2.1. Hồ sơ người tham gia hướng dẫn NCS (Mẫu 3.1 đến Mẫu 3.4)

2.2.2. Hồ sơ liên quan đến quá tình đào tạo các học phần BSKT, HPTS, TLTQ, CĐTS (Mẫu 4.1 đến Mẫu 4.23)

2.2.3. Hồ sơ những thay đổi trong quá trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Mẫu 5.1 đến Mẫu 5.7)

2.2.4. Hồ sơ Bảo vệ LATS cấp cơ sở (Mẫu 6.1 đến Mẫu 6.11)

2.2.5. Hồ sơ phản biện độc lập và Bảo vệ LATS cấp trường (Mẫu 7.1 đến Mẫu 7.19)

Chú ý: NCS, NHD, Khoa Chuyên ngành và Phòng ĐTSĐH tải các biểu mẫu về để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quá trình Tuyển sinh và Quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ

Phòng ĐTSĐH, Trường ĐHĐL

 

Bạn cần hỗ trợ?