Thông báo: Thông tin toàn văn luận án tiến sĩ của các nghiên cứu sinh đã hoàn thiện bảo vệ cấp trường và nộp lưu chiểu

Thông tin toàn văn Luận án tiến sĩ của các nghiên cứu sinh đã hoàn thiện bảo vệ cấp trường và nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và Trung tâm học liệu Trường Đại học Điện lực trong tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau:

1. NCS. Lê Quỳnh Anh, Ngành Quản trị kinh doanh, Khoá 1 Đợt 1 năm 2018: Toàn văn LATS (TẠI ĐÂY); Tóm tắt LATS (TAI ĐÂY)

2. NCS. Trương Thị Thu Hường, Ngành Quản trị kinh doanh, Khoá 1 Đợt 1 năm 2018: Toàn văn LATS (TẠI ĐÂY)Tóm tắt LATS (TAI ĐÂY)

3. NCS. Nguyễn Thanh Tùng,  Ngành Quản lý năng lượng, Khoá 1 Đợt 2 năm 2018: Toàn văn LATS (TẠI ĐÂY)Tóm tắt LATS (TAI ĐÂY)

4. NCS. Đoàn Diễm Vương,  Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá, Khoá 1 Đợt 2 năm 2018: Toàn văn LATS (TẠI ĐÂY)Tóm tắt LATS (TAI ĐÂY)

Trân trọng!

Phòng ĐTSĐH

Bạn cần hỗ trợ?