Thông báo: Kế hoạch bảo vệ LATS các cấp đối với các NCS trúng tuyển năm 2018, 2019 và 2020 của Trường ĐHĐL

K/g Các nghiên cứu sinh, Tập thể NHD và các khoa chuyên ngành,

Phòng ĐTSĐH thông báo đến các NCS, tập thể NHD và Khoa chuyên ngành về Kế hoạch chi tiết bảo vệ Luận án tiến sĩ các cấp cho các NCS trúng tuyển năm 2018, 2019 và 2020, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch chi tiết: Xem TẠI ĐÂY

2. Hồ sơ bảo vệ các cấp

2.1. Hồ sơ bảo vệ LATS cấp cơ sở: TẠI ĐÂY

2.2. Hồ sơ phản biện kín: TẠI ĐÂY

2.3. Hồ sơ bảo vệ LATS cấp trường:  TẠI ĐÂY

Phòng ĐTSĐH kính đề nghị NCS, Tập thể NHD và các khoa chuyên ngành cùng phối hợp và thực hiện đúng theo Kế hoạch của Nhà trường đã ban hành.

Trong trường hợp các NCS không bảo vệ đúng hạn theo lịch, sẽ phải làm thủ tục gia hạn đào tạo. Hồ sơ gia hạn đào tạo phòng ĐTSĐH sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

Trân trọng!

Lê Thành Doanh

Bạn cần hỗ trợ?